Skip to main content

Full text of "Hongerstaking Media"

See other formats


Overzicht media honger staking jaep radio en tv 

radio oost ; 3 maal nieuws , een langor item 
tv ooat; 3 roaal nieuwa , een 1 anger item 

(cc komt nog een item} 
deventer tv; 2 maal nieuvs 
deventer fin: 3 maal interview 
radio een; 1 maal inspreken 
kabolkrant; een of meer maal 
BbS-6; een maal 

veronica nieuweHjn; eenmaal 
Wellicht nog wCRV taxi. schrijvendo pers : 

Deventer Dagblad; - ' keer (een aantal 

verspreidingen naar regio en gpd, 
ingezonden stukken 
Telegraaf ; 2 keer 

Courant niewn van de dag; minstenn een keer. 
Volkskrant; een keer pluc 2 keer advercentie 

ingezonden atuk. 
Haagse couranc !en adepten) ; een keer 
TUbantia; twee keer, of meer. 

Stadakrant een kolumn 
Regiokrant een keer 
Er komen nog achtergrondartikelen - f lf&S. 'Vaders worden gectiscrimineercT 
jjoi etn brum on sloes bur ju 

um hrt meitj*. Opdimlfde Biink dochirr. nnr de mJitWiii ken de reden dat d* mueder era mttr 

gauijocpnuin honitemikuig.]n mrtUtmwrmoeitc.Dcwurhcii dia DormaJe binding oeeft ran 

ecnciiavan.UccdiiiiKrirlai'lijp wonli Trmtnid " fcu; Er.fl _.v tjjj .«-: . 

wti vrvnidra «f loijenonm. Jk .... un andcien ovtrUtM'. >rn 

ae crbehoorlijk MpMf. IV heh Lijdensweg Jgep.dicdeeerKejarra (t*ti ved 

■ «h (ronrairwd op <k (jet mfuaJ «n twee memcn die vindewrorpoBVOotiiin " 

:er**rurt bi|rroh«ro ™, dfcutr houden, bcwrat era ning ncrant. be moed^r is 

K kin.(kn;, :i -n™:1j!i .ir^iamuil ™k OCk CO UttT h«fVU ie 

ti.iidj^ovol.lkbenook rftm (roeirn IM vrriMjl U br- w»'lm!!BC hun its munch scbemmg. wurin hen *. aJs munchappr- 
bMchikbur h<4lt < dHjc 
TV Lokaal DWAZE VAOEfl IN HQNGERSTAKINS 

DEVENTR ■ Jnep Zander 'slikt het met meer' 
Nadat tiij al drie iaar wordt weggehoudan van 
ziin 6-iariga docriter Ross, is de dwaze vader' 
zondag m hongerstaking gegaan Zander vraagi 
hiermee aandactit voor hel omgangs-on-rechr. 
waarmee vele oudars te kampen tieb&en na een 
echtsclteiding 'Ik wil normaal corrtact met miln 
dochter. Dit is mijn laatste redmiddel .» 
Joep Zander is nu ruimeendag in hongmtaktng ■ 
in zijn caravan op de BriilMi J 
DWAZE VADER IN HONGERSTAKING (2) 
DEVENTER • Xinderoescherming en de reenter 
heOben de mrjeder van Rosa in net geliik 
gesteld art innoudt dat Zander omgang met 
Rosa is ontzegd Actie Joep' steal echter met 

"mi neuokVtf^' "oveel enreent :s» 
.. 22 / 59 >. «S. -- ■ Joep Zander (retntt) ontv 

Joep Zander rer. Dag er. u*dM wil nil 

qn eu (ijn as kracht buinteti- 
,D« reitoernjoeiejniiebjkricht 
nin denken", tcft Joep. die 
™>r OvcnjMl a Cdderiud 
ngiovinqsrnwoordlgci i« van 
Je Stkbttng Dwaje V.idm. die In die hoedanigbnd ■■■ «d nri 
trij Hi van nKbtuken en acnct 
van Ame vsdtn een beketnte 
penoonlrikhtsd. Zo | n dnu vadet uit Eibet- in hoiigerstaking, opi dochter weer te Hem, 

'Vadcrs wordeh 
geHiscnmineerd' 3c opmertuns w 
dot de man bij bet 71 Een k-« lag Joep Rom JoDcn 
up de marts bij de Brink m De- 
vtnlet- De moeder duwdc njn sloee haai jaa om bet mew]e. Op voed Cbij werin part 
dierelfde Bnak ncvaketxt Joep wipt de Deveoter kaotoomfatcr 
de voogdij au do mocoei toe. 
Je hoodl dal majriraid De acngingsncelnig wordt vd- 
— ' Ik ben oak gens Joep in de loop der jscat door de moeder tteedi rerder .Dat betekeitt dat je 
hacufen. ttMar rr must iet! ge- mgenerirt: .Wat tif tri. gebeort 
tmrctL Vaden wordeo eedLtcn- We bebben in NederUnd era 
anneerd. Ik ben aog fcwacer op ■ roUcupvtiuuu vaarbq dc vi 
soed'.ieglhij sarcasciiti. Voor 

it ZwoJse redtttank eiste era dir. dan dm herpes: m a 

offiaei van rorbrie in 10'n geval irsndire oproeifcnt ran I 

era rrranj^niKtraf terra ten Joep: Je mag dm aim. 

" a- die n]n baby 'verluierde'. meer bed) el cu " 

aiiarderevadercennoten- kind*. Vader eet al 9 dagen niet meer uit protest 
tegen omgangsrecht met dochter OP WATER EN 
THEE VOOR ROSA I door JOOPUDO 
DEVENTER. diiudag 
Al rain) drte jaar hccft Jscp 
Z«nd*t uil Drvcnler lijn 
dochtcr Knsa (SI nicl mm mo- 
tfcrn. Zrjn M-vHcnlio den (en oak moeden) id m 
land lumpen mH rro vcrge- 
tijkkaar problcetn. gprsukmg voor dr 

' • ■ antoftgerrcht In 
U Fill llllllJ !4 
oktobei hccft hij vaor het 
* Lets gegeten. Sindjdien 
hij Uiisluitrnd water en 

Voor Joep Zander Is de ene 
rveel erger dan de ande- 
~n dagen nadat hij voor 
>*«1 hoe ft gcgetcn. Sell 
hij rwoJuiH vast: .Het ontbe- 
rcn van voedsel vah wel mee>. 
Mrjn lichaam funrtic-nocrt pri- 
ma. Per dag vcrUex ik onge- 
veer nn kilo lichaamsgc- 
wicht. Maar de hongcr naar de 
hercniging met mijn kind 
knaap heel erg aan me. Het Men, haw even tc mogen vast- 
houden. dat wor rit met de dag 
groter." 

Onder net mirtln . 
ONrrrai.ikjUkhel! 
wil Joep Zander de aandachl 
venigen op de ichrij nrnde cr- 
varingra van duizenden letge- 
"-- Zrj krijgen hun kinde- 
- -etrtenen op grand 
(ongerecht in D 
.Op da nan of andcrr ma- 
n—r mo.t hat rr>. toch luk- HJTD BUI Ot<UE.tt ngersiakinj; \-jn 
Dara. Vader he pent. y."jT--.- !. it- ik had vrr 
«acht_ Ik ben net meest under 
de indmk geraakt van dc sir.- 
deren die naar mij loe njnge- lltlllfcn krijglccnraa 
iw* - meenaJ de cmw- 
bel voogdjjKliap toege- 
1. terwijl de andrr tuc- 
liend voogd wordL De lanUle 
Jieefl volgens CCD door de 
V*ter vaitgesteldV «m- 

^ jt»nirsrrgcling dan bel reeht 
ajn of uar kind Ic blijven 
animoeten. Als de vaogd arei- 
gert race le werken dan a bet 
praktijk dat de andrr njo 
krovtt niet ran tc ben krrjgt. 
Ei^partnei* wrigcren ilmls 

t '■ -'■ :i Ze rebrut- 
krn Hun kindrren al* dwang- 
middel bij het uitvecbicD van 
confJiclen. 

Jurp Zander is actief Ud van 
de akhting Dwaie Vaders, 
waarhrj ao'n 'UMX> me men, 
ook nt#dm, rijn aangesl r>t pn . 
Zeiucvcnnaar^-' 
het familierechl. De 42-Jarige Zander, prd* googen kunSenaar. was na de 
gcboorte van lijn doehter :n- 
tensief betruKken bij haar op- 
voeding. Piadat hij en rifn 
vnendin ait elkaar warm ge- 
gaan. ontitonden steeds grote- 
re problemcn over de omgang 
met het kind. Uit*ind*lijk 
kreeg hi] Rosa na aeptembei 
1902 helrmaai niet meer te 

Jk c - : t net eo laog in r. 
Berstaking ,.L- miin gerond- 
neid het toelaai. Mijn actie is 
iricr ge*n verkaptc poginij lm 
zrifmaord. *-ant ik heb als 
a od mijn kind weet 
ontm I >rtCT]-.zsgtZa 

huiaarti geeft hem 

begtslcidmg tijdens de actie in 
net hartje van de Koakttad . De Maar w dun en net ni pn le hvicri f7-«r--grji 
hun vjd«n. Over mij xuan 
ook heel wat valae beachuldi- 
gingen en concltuiea in dc rip- 
porten. flijvoorbeold dat het 
niel goed voor mrjn doehtrr 
Ilosaiou njn dat ik liedjes met 
wii dngen. En dat ik wel 

met haar op de bakfieti 

door Drvenler ben grreden. 
Znlke dingen doet eert gezon- 
de vader niet, a> ia gecondu- 

Vandaag benandelt dc feeb- 
ler in Deventer ecu veriock 
van Joep Zander tot wijnging 
van de voogdij, „Het is era an- 
derc p^ing^dan J<- bMfantat 

dottier te kTijgM.'flct most 
op de ene of dc anderre manicr It INSKM.AM' 

Hongerstaking 

Naax aanleidinf; ran hn milcrl 
in deze krant ran 10 notanbrr 
met its kop 'Acc* Zander afc ter- 
i*ur nMnn\ kan ik nit E anden 
din rcigrren. Srtrtflend anikil 
was era iractie ran dc heer Mul- 
der v in dc Kud voor dc Kindrrtir- 
ichenmng re ZwoUe op dc hem- 
Strsutangran (a*p Zander op dr 
Brink leDtwnteT- 

[V redenvm tfeic honitctiaking 
■rax dit Zander cljn dochtenjc 
Iw na drie jaaif!) weer wtl wo 
ttidal bijenzynvriendin uitren 
warm gejaan. Zoak zo raak aj 
een (dindiDg stood dc moedfT 
van stma die inde wrg. borwrl hij 
ccn xofde vader was. Via. teg 
roaar geruiL gnrtntclijkf dwa- 
IinKin gesehirdi dal ■& tcml 
m Nederland. Ook S relTkzn 
daaroran^icattlt^i.-, -» 

Ik kan ULddoiniha^drDanibct 
ptn: iwdet is legal pr*t Id ■ 
dm in hri jprh**] geen terrorm. 
i nab Hukler suggcreert. Zijn 
reactie ii buirrn proportk en ir 
ridioiul voor wooidcn. Maawr- heeK mr wei nacbo low 
mask; Ik ti<+ Ii* r zcli meegc- 
maakl op Or Bank. Er 7:1 □ idfa 
kiadcrrH die dooc zijn 

rr In contact tyo s*ko- 
Hn wmwldt dat rtiet^r riot** ri- 
de nuders na 1 novembH 1 995 
net rrchi op iniormaiir twbben 
(waarom motht dai rigenlijk 
voor die damn nierTI. enrt taqn ktodcren, knjg die 
tiiet. hoc gocd ik miin best ook 
dir. via write mg dan 00S |kin- 
drrrerhler, jnigdhuipveriemnp. 
eic.L Waarom Bin? Omdat bet 
zogenaamd nier in hcl bcianj: 
van bet kind » Quanch! Mag ik 
niet een» wrtrn bij wilkr tuctba I 
dob utijn 1000 ipwirJKohanSc 
realiinr? Owaie Vaders alt Zan- 
der cn ik lijn niet Mulders ft- 
nukkelijfart ■dkntcn ' rnndar we 
btijven strgdeo trgen dit funda- 
nwnceelaorcdit Nitmand- ook 
hij Din -kanecnoodernai betet- 
[en. omdat nirtmnlis Wpnlra. I* hrt) al vijfjajen mij u twee kin. 
dm*, met ironnen.'moyrn 001- 
n na schetding. Ondanks 
tlrli |kr u.tsprakxn- Zander den. omdal te door kLiJtn-.ii 
tecs en ^ugdhuipi-alcni nftin- 
stitmen aijo doodfedniU' 
Mijm uiiinii kun je wroi iptr 
krn ran Ml UtT-aflnir in hri fa-